21 لحظه های مخلوط از جهان وحشی Tind

شما هرگز نمیتوانید مطمئن باشید که وقتی میخواهید هزاران نفر از مردم سفت و قشنگ را دریافت کنید، آنها را در یک برنامه قرار دهید. اما هی، این جهان وحشی است . برخی از موفقیت ها، برخی از شکست های ظالمانه وجود دارد، اما اغلب واقعا خسته کننده.

  • 1

    بنابراین حدس می زنم او یک زمیندار مسطح است؟

بعدا در وبلاگ FAIL

زن فیلم ها رهبر کلیسای چربی Shaming او برای پوشیدن شلوار ژان

 

٪ item item_read_more_button ٪٪